Parlament

W skład Parlamentu wchodzą:

 • z głosem stanowiącym:
  • Przewodniczący każdej WRS,
  • Zastępcy Przewodniczących każdej WRS,
  • Przewodniczący każdej RM,
  • pięciu delegatów wybranych w wyborach bezpośrednich z list ogólnouczelnianych;
 • z głosem doradczym:
  • Przewodniczący Samorządu (o ile nie posiada głosu stanowiącego),
  • Przewodniczący Komisji Programowych (o ile nie posiadają głosu stanowiącego).

 

Lista członków Parlamentu kadencji 2019:

Z głosem stanowiącym:

 1. Borkowski Kamil (IOE)
 2. Chodkiewicz Arkadiusz (LO)
 3. Chudobiński Tomasz (WLO)
 4. Czop Ewa (WML)
 5. Dors Marek (LO)
 6. Eliks Bartosz (WLO)
 7. Filoda Arkadiusz (WME)
 8. Hrehorowicz Edyta (WIG)
 9. Kiciński-Jodłowski Kamil (WCY)
 10. Konarski Robert (DS3)
 11. Kordalski Adam (LO)
 12. Kowal Monika (DS2)
 13. Kuźwa Maciej (LO)
 14. Lasek Wojciech (WTC)
 15. Lis Weronika (WEL)
 16. Makaryk Łukasz (WME)
 17. Malik Adrian (LO)
 18. Nałęcz-Gembicki Artur (WCY)
 19. Pabian Marta (IOE)
 20. Smentek Marcin (WML)
 21. Szrek Aleksandra (WIG)
 22. Szymański Mateusz (WTC)
 23. Urbańczyk Maciej (WEL)

Z głosem doradczym:

 1. Góralska Dominika (WLO)
 2. Sabady Miłosz (WML)
 3. Snopkiewicz Konrad (Pełnomocnik PSS)
 4. Wrona Monika (WCY)

 

Do kompetencji Parlamentu należy:

 • uchwalanie Regulaminu Samorządu;
 • uzgadnianie regulaminu studiów;
 • uzgadnianie podziału dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 Ustawy oraz dla doktorantów w zakresie określonym w art. 199 ust. 1 Ustawy, w tym wysokości odpisu na remonty domów studenckich;
 • uzgadnianie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów;
 • uzgadnianie regulaminu przyznawania studentom stypendiów z własnego funduszu stypendialnego Akademii;
 • uchwalanie kodeksu etyki studenta opracowanego przez Przewodniczącego Samorządu;
 • wnioskowanie o przekazanie uprawnień w zakresie przyznawania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej;
 • zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Samorządu, w tym rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie;
 • zatwierdzanie wykonania planu-rzeczowo finansowego Samorządu;
 • zatwierdzanie opracowanego przez Przewodniczącego Samorządu sprawozdania z rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy Akademii na cele studenckie i rozliczenia tych środków;
 • uzgadnianie sposobu wyłaniania grupy 5 % najlepszych absolwentów uczelni w danym roku akademickim uprawnionych do 20 % umorzenia pożyczki lub kredytu studenckiego;
 • wyrażanie opinii w sprawie działań Akademii wspierających działalność studencką w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia;
 • zarządzanie przeprowadzenia referendum w sprawach szczególnie istotnych dla Samorządu;
 • dokonywanie wyboru Przewodniczących Komisji Programowych, Sekretarza Parlamentu, SKW oraz przedstawicieli studentów w Senacie Akademii, Kolegium Elektorów Akademii, Radzie Bibliotecznej, Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich oraz innych komisji Akademii o charakterze ogólnoakademickim;
 • wyrażanie opinii w sprawach Samorządu oraz w kwestiach przedłożonych przez Rektora, Przewodniczącego Samorządu, WRS albo członków Parlamentu w liczbie odpowiadającej co najmniej 20 % jego składu;
 • opiniowanie lub uzgadnianie skierowanych do Samorządu projektów uchwał Senatu Akademii i zarządzeń Rektora;
 • podejmowanie innych uchwał w sprawach zastrzeżonych przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi Akademii do kompetencji uczelnianego organu uchwałodawczego Samorządu;
 • wyrażanie zgody na podejmowanie współpracy Samorządu z podmiotami otoczenia zewnętrznego.