Parlament

W skład Parlamentu wchodzą:

 • z głosem stanowiącym:
  • Przewodniczący każdej WRS,
  • Zastępcy Przewodniczących każdej WRS,
  • Przewodniczący każdej RM,
  • pięciu delegatów wybranych w wyborach bezpośrednich z list ogólnouczelnianych;
 • z głosem doradczym:
  • Przewodniczący Samorządu (o ile nie posiada głosu stanowiącego),
  • Przewodniczący Komisji Programowych (o ile nie posiadają głosu stanowiącego).

Do kompetencji Parlamentu należy:

 • uchwalanie Regulaminu Samorządu;
 • uzgadnianie regulaminu studiów;
 • uzgadnianie podziału dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 Ustawy oraz dla doktorantów w zakresie określonym w art. 199 ust. 1 Ustawy, w tym wysokości odpisu na remonty domów studenckich;
 • uzgadnianie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów;
 • uzgadnianie regulaminu przyznawania studentom stypendiów z własnego funduszu stypendialnego Akademii;
 • uchwalanie kodeksu etyki studenta opracowanego przez Przewodniczącego Samorządu;
 • wnioskowanie o przekazanie uprawnień w zakresie przyznawania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej;
 • zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Samorządu, w tym rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie;
 • zatwierdzanie wykonania planu-rzeczowo finansowego Samorządu;
 • zatwierdzanie opracowanego przez Przewodniczącego Samorządu sprawozdania z rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy Akademii na cele studenckie i rozliczenia tych środków;
 • uzgadnianie sposobu wyłaniania grupy 5 % najlepszych absolwentów uczelni w danym roku akademickim uprawnionych do 20 % umorzenia pożyczki lub kredytu studenckiego;
 • wyrażanie opinii w sprawie działań Akademii wspierających działalność studencką w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia;
 • zarządzanie przeprowadzenia referendum w sprawach szczególnie istotnych dla Samorządu;
 • dokonywanie wyboru Przewodniczących Komisji Programowych, Sekretarza Parlamentu, SKW oraz przedstawicieli studentów w Senacie Akademii, Kolegium Elektorów Akademii, Radzie Bibliotecznej, Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich oraz innych komisji Akademii o charakterze ogólnoakademickim;
 • wyrażanie opinii w sprawach Samorządu oraz w kwestiach przedłożonych przez Rektora, Przewodniczącego Samorządu, WRS albo członków Parlamentu w liczbie odpowiadającej co najmniej 20 % jego składu;
 • opiniowanie lub uzgadnianie skierowanych do Samorządu projektów uchwał Senatu Akademii i zarządzeń Rektora;
 • podejmowanie innych uchwał w sprawach zastrzeżonych przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi Akademii do kompetencji uczelnianego organu uchwałodawczego Samorządu;
 • wyrażanie zgody na podejmowanie współpracy Samorządu z podmiotami otoczenia zewnętrznego.