RM DS2

PRZEWODNICZĄCY RADY MIESZKAŃCÓW DOMU STUDENCKIEGO NR 2

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIESZKAŃCÓW DOMU STUDENCKIEGO NR 2

SEKRETARZ RADY MIESZKAŃCÓW DOMU STUDENCKIEGO NR 2

CZŁONKOWIE RADY MIESZKAŃCÓW DOMU STUDENCKIEGO NR 2

KARAŚ Aleksandra

Do kompetencji RM należy w szczególności:

  • dbanie o interesy mieszkańców DS;
  • współpraca z Kierownikiem i pracownikami DS w sprawach dotyczących mieszkańców DS;
  • postulowanie o wyposażanie pomieszczeń ogólnego użytku oraz pomieszczeń mieszkalnych DS w odpowiedni sprzęt służący mieszkańcom DS;
  • zarządzanie pomieszczeniami socjalnymi DS i dbanie o ich efektywne wykorzystanie;
  • wnioskowanie do Kierownika DS o zapewnienie odpowiednich warunków do nauki, pracy, wypoczynku oraz rozwoju zainteresowań;
  • podejmowanie inicjatyw w celu usprawnienia funkcjonowania DS oraz optymalizacji kosztów jego eksploatacji;
  • podejmowanie działań w celu utrzymania ładu, porządku i spokoju w DS oraz przestrzegania przez jego mieszkańców i ich gości postanowień Regulaminu Domu Studenckiego;
  • wybór Przewodniczącego RM, Zastępcy Przewodniczącego RM, Sekretarza RM oraz wyznaczenie delegatów do Komisji Kultury i Sportu, Komisji Informacji i Promocji oraz Komisji Socjalno-Bytowej.