KFI

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI FINANSÓW

Do kompetencji Komisji Finansów należy w szczególności:

  • opracowywanie projekt planu rzeczowo – finansowego Samorządu z uwzględnieniem wniosków organów Samorządu, stowarzyszeń i organizacji studenckich;
  • składanie na każdym posiedzeniu Parlamentu sprawozdania z kosztów poniesionych przez Samorząd od ostatniego posiedzenia Parlamentu;
  • przygotowywanie zapotrzebowań wewnętrznych i zewnętrznych w celu realizacji rzeczowych potrzeb Samorządu;
  • zapewnienie jak najlepszych warunków materialnych do funkcjonowania samorządności studenckiej;
  • przygotowywanie dla Przewodniczącego Samorządu, do zatwierdzenia przez Parlament sprawozdania organom Akademii z wykonania planu rzeczowo –finansowego na zakończenie roku kalendarzowego.