Informacje

Uwaga! Poniższe informacje mogą być nieaktualne, pracujemy nad ich zaktualizowaniem!

Na terenie uczelni studenci mają możliwość zakwaterowania w domach studenckich.

Pierwszeństwo jednak do zakwaterowania posiadają studenci studiów STACJONARNYCH.

Dostępne domy studenckie:

 • Dom studencki Nr 2

ul. Kaliskiego 11, 01-476 Warszawa
350 miejsc w pokojach 2-osobowych, tel. 261 837 699, 261 837 999

 • Dom studencki Nr 3

ul. Kaliskiego 11A, 01-476 Warszawa
200 miejsc w pokojach 1- i 2-osobowych, tel. 261 837 587, 261 839 893

Studenci studiów NIESTACJONARNYCH mają możliwość kwaterunku w Domu Asystenta WAT, telefon do kontaktu: +48 261 837 364, 261 837 925.

Opłaty (rok akademicki 2016/2017):

DS2:

 •  340 zł miesięcznie za miejsce;

DS3:

 • 470 zł miesięcznie za miejsce w pokoju 1-osobowym;
 • 400 zł miesięcznie za miejsce w pokoju 2-osobowym;
 • 390 zł miesięcznie za miejsce w pokoju 3-osobowym;
 • 400 zł miesięcznie za miejsce w pokoju dla niepełnosprawnych;
 • w pokoju dla małżeństw z małymi dziećmi: 370 zł miesięcznie od osoby dorosłej oraz 100 zł miesięcznie od dziecka.

Zasady kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018

Każda osoba (student, doktorant), ubiegająca się o zakwaterowanie w domu studenckim WAT, będzie musiała przejść kwalifikacje punktową (zasady zostały określone w Regulaminie przydzielania miejsc w domach studenckich WAT na rok akademicki 2017/2018).  Decydujące w tej kwalifikacji są dochody oraz odległość  miejsca zamieszkania od Wojskowej Akademii Technicznej.

Przypadki, kiedy studenci i doktoranci, którzy w roku akademickim 2016/2017 posiadali status studenta/doktoranta WAT (nie ma znaczenia czy w.w roku akademickim posiadali kwaterunek w domu studenckim czy też nie) chcą ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018 muszą koniecznie do dnia 23 czerwca 2017 r. dostarczyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim WAT w roku akademickim 2017/2018;
 • oświadczenie dotyczące dochodów;
 • zaświadczenie o nauce (dotyczy tylko rodzeństwa).

Dnia 28.07.2017r. upływa termin składania dokumentów (wyżej wymienionych) przez studentów i doktorantów, którzy w roku 2017 przeszli pomyślnie rekrutacje do WAT i starają się o przyjęcie do domu studenckiego na rok akademicki 2017/2018. Wnioski o zakwaterowanie od studentów I roku będą zbierane po ogłoszeniu oficjalnych wyników rekrutacji do WAT.

Proces rekrutacji zakwaterowania nie wymaga zaświadczeń z urzędów, potwierdzających dochód. Załączniki do Regulaminu stanowią wzór oświadczeń.

Kalkulacje dochodu

Poniższy wzór określa sposób w jaki należy liczyć dochód netto w rodzinie studenta/doktoranta:

DN = Dus – Sus – Pn – Suz

gdzie:

DN – dochód netto na członka rodziny studenta/doktoranta
Dus – dochód (można go uzyskać z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego bądź z PIT-11 za rok 2016),
Sus – składka na ubezpieczenie społeczne (można ją uzyskać z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego bądź z PIT-11 za rok 2016) ,
Pn – podatek należny (można go uzyskać z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego bądź z PIT-11 za rok 2016),
Suz – składka na ubezpieczenie zdrowotne (jej wysokość można uzyskać w ZUS)

Poprzez zsumowanie wszystkich dochody netto danej rodziny w danym rok kalendarzowym (na rok akademicki 2017/2018 jest to rok 2016) oraz podzielenie tej sumy przez 12 miesięcy oraz przez liczbę członków całej rodziny, wylicza się miesięczny dochód na członka rodziny.

W celu obliczenia dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmujemy przelicznik 1975 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Odległość miejsca zamieszkania od WAT

Odległość w jakiej znajduje się miejsce zameldowania od siedziby WAT – ul.Kaliskiego 2- zostanie zweryfikowana z wykorzystaniem strony internetowej www.maps.google.pl. Pod uwagę brana jest trasa, która jest najkrótsza do przejechania samochodem.

Składanie wniosków

Wypełnione wnioski oaz załączone do nich druki można składać w Dziale Spraw Studenckich (bud. główny, pok. 91A – wejście G) jak również można  dostarczyć pocztą, z dopiskiem na kopercie „Dział Spraw Studenckich”.

Obowiązujące regulaminy